Voorwaarden

Levering geschiedt uitsluitend op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor onderhouds- en service-abonnementen voor woninginstallaties van vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven. Deze zijn te raadplegen op de website van UNETO-VNI, u dient hiervoor Acrobat Reader te hebben geïnstalleerd.

Download hier onze algemene voorwaarden in PDF

Aanvang abonnement

Alvorens een abonnement kan worden aangegaan, dient er in de maand na de maand van aanmelding een inspectie / onderhoudsbeurt aan het gastoestel te worden uitgevoerd.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de aanvrager. Het abonnement wordt automatisch aanvaard, als de gevraagde installateur in de maand na de maand waarin de aanmelding is gedaan, geen inspectie / onderhoudsbeurt heeft uitgevoerd.

De OGO behoudt zich het recht voor abonnementen te weigeren c.q. op te zeggen of in bijzondere gevallen afwijkende tarieven of voorwaarden te hanteren. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van oude en/of verwaarloosde toestellen.

In het abonnement kunnen alleen die toestellen meelopen, die goed kunnen werken, in goede staat verkeren en voldoen aan de geldende voorschriften; dit ter beoordeling van de OGO. Het OGO-servicepakket geldt uitsluitend voor de apparaten die onder het onderhoudsabonnement vallen.

Looptijd abonnement

Abonnementen en ook eventuele wijzigingen gaan steeds in op de 1e van de maand. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en elke partij kan de overeenkomst op elk moment opzeggen. Er geldt bij opzegging wederzijds een opzegtermijn van 1 maand.

De OGO installateur behoudt zich het recht voor, om op 1 mei van het nieuwe en tevens einde van het oude stookseizoen, de tarieven volgens de indexcijfers van het CBS aan te passen. Dit volgens het CBS consumentenindexcijfer over de maand oktober van het voorgaande jaar.

Verhuizing

De opdrachtgever verplicht zich in geval van verhuizing, voor de datum van verhuizing hiervan schriftelijk mededeling aan OGO te doen. Het abonnement kan door de nieuwe bewoner worden overgenomen, zonder dat er door de installateur een inspectie is gedaan. Bij verhuizing kan geen teruggave plaatsvinden, tenzij meer dan 6 termijnen zijn betaald en het onderhoud niet heeft plaatsgevonden. Teruggave kan worden aangevraagd bij de OGO.

Gespreide betaling

De abonnementskosten worden door de OGO geïncasseerd middels maandelijkse automatische incasso.

Toestelonderhoud (max 60 kW netto)

Een abonnement omvat het eenmaal per jaar schoonmaken, controleren en zonodig afstellen van toestellen met een open verbranding. Voor toestellen met een gesloten verbranding geldt eenmaal per jaar een inspectie en eenmaal per twee jaar schoonmaken, controleren en zonodig afstellen van de verbruikstoestellen zelf. Een en ander volgens advies van de betreffende ketelfabrikant.

Tijdstip onderhoud

De installateur informeert de opdrachtgever tijdig doch minimaal twee werkdagen van tevoren, over dag en tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. In onderling overleg tussen partijen kan hiervan worden afgeweken. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst na te komen neemt hij daarvoor onverwijld contact op met de andere partij. Onderhoud gebeurt onder de normale werkuren. In overleg met de installateur kan in het uiterste geval hierover worden onderhandeld.

Dit is niet inbegrepen

Storingen ten gevolge van: Het bijvullen en ontluchten. Het aansteken van de waakvlam. Geen of geen juiste elektrische spanning op het toestel. Geen gas of gasvoordruk op het toestel aanwezig zijn conform de voorwaarden van de fabrikant. Blikseminslag. Bevriezing. Ondeskundige bediening. Lekkages in het watercircuit van de installatie buiten de cv ketel. Verstopping door kalkafzetting. Het niet tijdig door een schoorsteenveger laten schoonmaken van schoorsteen of roetzak. Ruimte regelaar en/of bekabeling-defecten (alles buiten de CV ketelommanteling).

Geschillencommissie

Bij eventuele geschillen met uw installateur kunt u een beroep doen op de OGO-geschillencommissie, hiervoor dient de klacht ingediend te worden bij de OGO-administratie.

Hoe neemt u een abonnement

Om nu een abonnement te nemen hoeft U slechts het informatieformulier op deze site volledig in te vullen en te verzenden. Er wordt kontakt met U opgenomen door de door U geselecteerde installateur. Deze maakt nadere afspraken met U.

Opmerking: het invullen van het informatieformulier geldt nog niet als definitieve aanmelding.

Meer informatie?

Heeft u voldoende informatie en wilt u zich aanmelden of wilt u nog aanvullende informatie aanvragen (bijv. tarieven), vul onderstaande gegevens in en de installateur neemt contact met u op.

Scroll naar boven